Nieuws


Nieuwsbrief

Schrijf u in en mis geen enkele actie of update van/over Daoust!

Bedankt voor uw inschrijving

Vous devez vous inscrire à une liste

Gebruiksvoorwaarden van de site Daoust.be

Het gebruik van deze site is onderhevig aan onderstaande voorwaarden. U erkent deze voorwaarden gelezen en begrepen te hebben en verklaart deze voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en te zullen naleven bij het bezoeken van de site Daoust n.v. (www.daoust.be).

Automatisch opgenomen informatie

Uw bezoek aan de site Daoust n.v. heeft tot gevolg dat er “cookies” in uw computer zullen worden geplaatst, tenzij u zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Een “cookie” laat ons niet toe u te identificeren maar zal enkel gegevens opnemen wat betreft uw bezoek aan onze site (zoals de webpagina’s die u bezoekt, de datum en het uur van uw bezoek, etc.) die wij bij latere bezoeken aan onze site zullen kunnen lezen. Dergelijke informatie wordt gedurende 24 uur in uw computer opgeslaan.

U kan zich tegen het plaatsen van dergelijke “cookies” verzetten door uw internetnavigator aan te passen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat u niet langer van alle diensten van onze site gebruik kan maken.

Rechten en plichten van de werknemers en werkzoekenden 

Bij het uitoefenen van tewerkstellingsactiviteiten, eerbiedigt Daoust de rechten van de werknemers en werkzoekenden:

  • Klik hier om meer te weten over de rechten en verplichtingen in Brussel, betreffende de ordonnatie van 14 juli 2011.
  • Klik hier om meer te weten over de rechten en verplichtingen in Vlaanderen, betreffende het decreet van 10 december 2010.

Toegang

De website is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk, met uitzondering van gevallen van overmacht, problemen met de informatica of met het netwerk.

Daoust n.v. doet al wat redelijk mogelijk is om de internetgebruiker te verzekeren van de toegang tot de diensten die haar site verleent.

Daoust n.v. kan zonder enige opzeg de toegang tot de site of een deel van haar site onderbreken om redenen van onderhoud, om de site te verbeteren, in geval van overmacht, bij gevaar voor wangebruik of fraude, of indien een gebeurtenis buiten haar wil de toegang tot de site of een deel ervan ontzegt, zonder dat Daoust n.v. ertoe gehouden is enige schadevergoeding te betalen of andere verplichting na te leven ten gevolge van deze onderbreking.

Eveneens kunnen technische wijzigingen worden aangebracht zonder verwittiging vanwege Daoust n.v.. Daoust n.v. behoudt zich bovendien het recht voor om haar website definitief stop te zetten zonder dat zij daartoe enige opzegtermijn dient te respecteren of enig welke tegenprestatie te leveren.

In geen geval kan Daoust n.v. verantwoordelijk worden gehouden voor het uitvallen van het toestel, een internetverbreking of electriciteitspanne, diefstal, inbreuk, fout in het systeem of eender andere gebeurtenis die buiten haar redelijke controle valt en die de op de site voorgestelde diensten gebrekkig of ontoegankelijk zou maken.

Daoust n.v. kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor enig probleem dat optreedt bij het betreden of het gebruiken van de website en, meer in het algemeen, van enig netwerkprobleem dat het gebruik van de website belemmert.

Onverminderd de wettelijke bepalingen levert u ons op uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens die u toestaan gebruik te maken van de diensten van de website waarvan het gebruik het verzamelen van uw gegevens vereist.

Daoust n.v. wijst iedere verantwoordelijkheid af voor het bestaan van mogelijke virussen op haar website.

Behoudens in geval van manifeste nalatigheid of bedrog, kan Daoust n.v. bijgevolg niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, onderbreking, defect, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens veroorzaakt door het illegaal bezoek van haar website door een derde of door een derde die tot doel heeft het informaticasysteem te beschadigen – dit van Daoust n.v. of dit van een gebruiker -, of ten gevolge van een virus met herkomst in haar site of die van een gebruiker.

Communicatie

De correspondentie die wordt gestuurd naar de gebruikers van de diensten aangeboden op de site, of het nu per gewone of per elektronische post is, wordt verondersteld te zijn ontvangen door de internetgebruiker in persoon.

Copyrights 

Behoudens tegenbericht zijn alle teksten, illustraties, gegevens, databanken, logistiek, namen, commerciële benamingen en domeinnamen, merken en logo’s beschermd door intellectuele rechten. Bijgevolg is steeds een schriftelijke toestemming vereist voor het gebruik of het herproduceren van dergelijke informatie.

Daoust n.v. behoudt zich alle intellectuele rechten voor op haar website.

Hyperlinken

Deze website bevat hyperlinken naar andere websites die aan derden toebehoren. Daoust n.v. is in geen enkel opzicht verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van deze linken noch voor de inhoud van de site naar waar de hyperlinken verwijzen. Inderdaad kan het bestaan van deze hyperlinken in geen geval als een impliciete goedkeuring worden beschouwd van de inhoud van deze sites.

Wijziging van de site en haar gebruiksvoorwaarden

Daoust n.v. behoudt zich het recht voor om op iedere moment huidige algemene gebruiksvoorwaarden of andere regels wat betreft het gebruik van de site te wijzigen. Iedere nieuwe versie van de website zal beschikbaar zijn op de site Daoust n.v.. De gebruiker is ertoe gehouden deze voorwaarden regelmatig te consulteren. Door gebruik te blijven maken van de website na een wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden, aanvaardt men de aangebrachte wijzigingen van de voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze site wordt beheerd door Daoust n.v., Louizapoortgalerij 203 te 1050 Brussel en is onderhevig aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Algemene bepalingen

De nietigheid, onwettelijkheid, niet-toepasbaarheid om welke reden ook van een clausule lijdt niet tot de nietigheid, onwettelijkheid of niet-toepasbaarheid van de andere clausules van deze voorwaarden.

070/22 11 40
Logo de Facebook Logo de Linkedin Logo de Twitter
Respect voor uw privacy is een prioriteit voor ons Wij gebruiken cookies om de goede werking van onze website te verzekeren. M.a.w. het automatisch onthouden van uw inloggegevens en wachtwoorden en taal die u gebruikt. Deze cookies zijn essentieel om uw gebruikservaringen te verbeteren en het webverkeer te analyseren met onze partners.
Got it!